Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

TỔNG QUAN PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM


TỔNG QUAN VỀ PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

MỤC TIÊU

Mục tiêu tối thượng của phong trào Con đường Việt Nam là làm cho Quyền Con người được tôn trọng và bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam để người dân được tôn trọng và có thể tự tin sử dụng đầy đủ trên thực tế mọi quyền công dân của mình để làm chủ đất nước và làm giàu chính đáng cho mình. Chỉ có như vậy Việt Nam mới có được một nền tảng chính trị thực sự lấy dân làm gốc không thể thiếu để phát triển bền vững thành một quốc gia dân chủ và thịnh vượng với một nền văn minh mang bản sắc Lạc Hồng, đóng góp cho hòa bình thế giới và được thế giới kính phục.

Phong trào Con đường Việt Nam tranh đấu cho sự phát triển của đất nước theo tiến trình thuận theo quy luật khách quan tất yếu:
Tự tin -> Dân chủ -> Công bằng -> Thịnh vượng -> Văn minh

Phong trào Con đường Việt Nam đấu tranh chống lại mọi tác nhân thúc đẩy quá trình làm cho đất nước chậm tiến và bất ổn như dưới đây, đối nghịch với tiến trình trên:
Sợ hãi -> Cường quyền -> Tham nhũng -> Nghèo nàn -> Lạc hậu

QUAN ĐIỂM

Phong trào Con đường Việt Nam ủng hộ sự thay đổi từng bước theo quy luật phát triển khách quan dựa trên nền tảng là sự tăng cường ý thức làm chủ đất nước của nhân dân và tôn trọng nhân dân. Nhờ vậy sự thay đổi này tuy là từng bước nhưng nhanh và bền vững.

Phong trào Con đường Việt Nam phản đối những sự thay đổi mang tính cách mạng loại trừ và mọi sự áp đặt từ trên xuống mà không thông qua sự thuyết phục nhân dân vì kiểu thay đổi này có thể lóe sáng nhưng mau chóng bất ổn và dẫn đến sụp đổ, gây tác hại lặp đi lặp lại cho nhân dân.

PHƯƠNG THỨC HÀNH ĐỘNG

Phong trào Con đường Việt Nam truyền bá cho nhân dân hiểu rõ các quyền con người của mình và vận động nhân dân tự tin, chủ động sử dụng tối đa các quyền đó theo tinh thần và nguyên tắc Quyền Con người trong nhà nước pháp quyền.

Phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi và yêu cầu chính quyền Việt Nam phải bảo vệ hiệu quả việc thực hiện các quyền con người cho nhân dân theo đúng trách nhiệm của nhà nước pháp quyền đã được hiến định và phải đảm bảo mọi điều kiện thực tế cho nhân dân phát huy tối đa quyền làm chủ đất nước của mình.

Phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi trách nhiệm và tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong công cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì tự do và những quyền cơ bản của con người, vì nhân phẩm và vì hòa bình thế giới theo đúng sứ mạng được kêu gọi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc và tinh thần của Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền Con người.

Phong trào Con đường Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp và các công cụ pháp lý trong nước lẫn quốc tế để bảo vệ những hoạt động chính đáng của mình và của nhân dân.

TÔN CHỈ

Phong trào Con đường Việt Nam xác định 3 nguyên tắc định hướng sau:

- Công khai, dứt khoát nhưng ôn hòa, hợp lý.
- Ôn hòa nhưng cương quyết.
- Quyết liệt nhưng đối thoại.

CƯƠNG LĨNH

Phong trào Con đường Việt Nam không tranh đấu vì bất kỳ chủ thuyết chính trị hay tư tưởng chủ nghĩa nào, vốn chỉ là những quan điểm chủ quan của con người - tức nhân sinh quan nên thường mau chóng thay đổi theo thời gian.

Phong trào Con đường Việt Nam chỉ tranh đấu cho các giá trị thuộc về các quy luật khách quan của Tạo hóa và các giá trị phổ quát đã được nhân loại thực chứng và thừa nhận phổ biến. Những giá trị này còn gọi là vũ trụ quan và bất biến hoặc rất ít thay đổi theo thời gian.

Chẳng hạn như đối với phạm trù  công bằng, phong trào Con đường Việt Nam chỉ tranh đấu để quyền con người của từng cá nhân phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng, không phân biệt màu da, sắc tộc, giới tính, xuất thân và đặc biệt là càng không được phân biệt tôn giáo, quan điểm chính trị, v.v... của họ. Nói chung là không được phân biệt bởi bất kỳ yếu tố nào thuộc về con người kể cả sản phẩm tinh thần của họ vì đây là quy luật của Tạo hóa bình đẳng như nhau cho bất kỳ ai là con người mà khi tuân thủ đúng thì con người sẽ có tự do, xã hội sẽ dân chủ, công bằng, thịnh vượng và văn minh. Đó chính là sự công bằng tuyệt đối của Tạo hóa dành cho con người, tương tự như ai cũng có 24 giờ/ngày như nhau vậy. Ai tận dụng tốt các quyền con người và thời gian mà mình có không hơn người khác thì người đó sẽ vượt lên. Đó chính là sự công bằng cơ bản của xã hội. Quy luật này sẽ tự điều tiết sự vận động của mỗi người đến trạng thái xã hội cân bằng và công bằng phổ biến theo những quan điểm của đa số thể hiện qua các đạo luật. Trạng thái này sẽ luôn thay đổi theo đà phát triển và tiến bộ của xã hội ngày một tốt hơn, văn minh hơn. Quan điểm về công bằng phổ biến thường được xây dựng trong các cương lĩnh tranh cử của các chính đảng để thuyết phục người dân của họ. Phong trào Con đường Việt Nam không tranh đấu cho các quan điểm này nhưng sẽ chống lại mọi sự áp đặt quan điểm chủ quan về công bằng từ trên xuống vì công bằng chỉ có thể hình thành từ dưới lên theo quy luật khách quan như trên.

Nói một cách khác, phong trào Con đường Việt Nam tranh đấu cho những cách thức quản lý và phát triển đất nước dựa trên quy luật khách quan và hợp lòng dân, theo xu thế tiến bộ phổ quát, hòa bình của nhân loại bất chấp các quan điểm chuẩn tắc khác nhau về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, v.v... của bất kỳ chính đảng cầm quyền nào.

KHÁI NIỆM VỀ TỔ CHỨC

Phong trào Con đường Việt Nam là hội của những người tự nguyện cùng phấn đấu vì mục tiêu của nó theo quan điểm, phương thức hành động, tôn chỉ và cương lĩnh của nó.

Phong trào Con đường Việt Nam không phải là một đảng chính trị hoạt động nhằm tìm kiếm nhiệm kỳ cầm quyền tại Việt Nam nhưng sẽ ủng hộ bất kỳ chính đảng có chính sách thuận quy luật và hợp lòng dân, và ngược lại sẽ phản đối bất cứ chính sách của bất kỳ chính đảng nào đi ngược lại nguyên tắc này.

Do vậy những người tham gia khởi xướng, sáng lập, ban quản trị của phong trào Con đường Việt Nam chỉ bằng tư cách cá nhân của mình chứ không bằng sự đại diện cho bất kỳ đảng phái hay tổ chức chính trị nào, dù rằng họ có thể đã và đang là thành viên của các chính đảng hoặc tổ chức khác nhau.


CƠ SỞ PHÁP LÝ

Phong trào Con đường Việt Nam sử dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình của công dân Việt Nam được Hiến pháp 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ tại điều 69 theo nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền cũng đã được hiến định.

Tới hiện nay, Quốc hội chưa ban hành bất kỳ luật nào để hạn chế bất kỳ phạm vi nào của các quyền này. Do vậy, các hoạt động sử dụng các quyền này nhằm mục tiêu của phong trào Con đường Việt Nam không vi phạm điều luật nào.

Việt Nam là nước thành viên của Liên Hiệp Quốc nên phải có trách nhiệm bảo vệ quyền con người cho công dân Việt Nam bằng nhà nước pháp quyền theo đúng nguyên tắc của Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền Con người của Liên Hiệp Quốc.

Hơn nữa, về pháp lý Việt Nam đã cụ thể hóa cam kết trách nhiệm này bằng việc gia nhập 2 Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị và về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa từ 24/9/1982.

Do vậy, những điều trên cung cấp cơ sở pháp lý cho nguyên tắc: người dân Việt Nam có quyền làm bất cứ điều gì mà không bị phạm luật nếu chưa có luật để hạn chế điều đó. Đây cũng chính là nguyên tắc Quyền con người trong nhà nước Pháp quyền vốn đã được thừa nhận là một giá trị phổ quát của nhân loại mà các quốc gia tiến bộ có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam như Đức đang thúc đẩy thành giá trị thực tế cho nhân dân Việt Nam.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét